Haberci71.com -  Kırıkkale Haberleri
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM
DüğünlerimizFOTOĞRAFLAR HER ZAMAN İBRET VERİR VE BİRŞEYLER HATIRLATIR-2 (açın)FOTOĞRAFLARIN DİLİ OLSA-3Künye

TEMA DAVALARI

MİSAFİR KALEM

08 Ocak 2011, 02:48

MİSAFİR KALEM

 

TEMA VAKFININ AÇTIĞI İDARİ DAVALARDA 03.01.2011 TARİHİ İTİBARIYLA SON DURUM

 

1997 YILINDA AÇILAN VEYA MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR     :

1. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin kısmen İPTALİ için, Danıştay 8nci Dairede (E. 1997/4801, 2001/4152) Başbakanlık ve Orman Bakanlığı aleyhine açılmış bulunan dava; 1998 yılı içinde kısmen kabul, kısmen (büyük çoğunlukla) redle neticelenmiş olup, İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna yapılan TEMYİZ istemimiz de RED edilmiştir. Dava kaybedilmekle birlikte 8nci Dairenin kesinleşen kararında, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 11/1nci maddesindeki “satış” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu, fakat yine Anayasa’nın Geçici–15nci maddesi engeli nedeniyle, iddiamızın Anayasa Mahkemesine götürülemediği hükme bağlanmıştır. Anayasa’nın 03.10.2001 tarih ve 4709 Sayılı Kanunla, Geçici 15nci maddesinin son fıkrasının iptal edilmesi sonucu, Danıştay’a YARGILAMANIN YENİLENMESİ talebinde bulunulmuştur. Bu taleple birlikte yürütmenin durdurulması da istenmişse de, kabul edilmemiş, bilahare talebimiz de red edilmiştir. Maalesef orman alanlarının bu yönetmelik ve dayanağı yasadan kaynaklanan talanı önlenememiştir.

2. Marmaris İçmeler Belediye Başkanlığınca, re’sen yapılan imâr plânı değişikliğinin İPTALİ için Danıştay 6ncı Dairede Bayındırlık ve Turizm Bakanlıkları aleyhine ayrı ayrı açılmış bulunan ve TEMA olarak davacı yanında MÜDAHİL olduğumuz davalar kazanılmış olup, temyiz aşamasında onaylanarak kesinleşmiştir.

 

1998 YILINDA AÇILAN VEYA MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR     :

1. Başbakanlık ve Turizm Bakanlığı aleyhine Danıştay 6 ncı Dairede,

1.1. Adana Karataş Kıyı Bandı,

1.2. Antalya Alanya Kargıcak Kıyı Bandı,

1.3. İçel Anamur Mamure Kalesi,

1.4. İçel Kaladıran Kıyı Bandı,

1.5. Isparta Gölcük ,

1.6. Ordu Mesudiye Yeşilce Topçam Yaylası,

1.7. Trabzon Araklı Yılantaş Yaylası,

1.8. Antalya İbradı Maşata Yaylası,

1.9. Hatay İskenderun Kıyı Bandı, Turizm Merkezlerinin İPTALİ için dokuz adet dava açılmış, bunların tamamında KEŞİF icra edilmiş ve ilk beş sırada bulunanlar için BİLİRKİŞİ RAPORU lehimize diğer dördü için de aleyhimize olacak şekilde verilmiştir. Davaların tamamında bilirkişi raporları doğrultusunda kararlar oluşmuş olup, dosyaların TEMYİZ aşaması da tamamlanmış ve kesinleşmiştir. İstemimiz doğrultusunda verilen İPTAL kararlarındaki gerekçeleri; “Üstün Kamu Yararına Aykırılık” ve “Şehircilik ve Plânlama İlkelerine Aykırılık” dır.

2. Tarım alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin tamamen İPTALİ için Danıştay 10 ncu Dairede Başbakanlık Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü aleyhine dava açılmıştır. Davada, Düzce Ticaret Sanayi Odası MESS, TİSK, ve TOBB davalılar yanında davaya müdahale olmuşlardır. Tarafımızdan yapılan yürütmeyi durdurma istemleri red edilmiş ve yapılan duruşma sonunda, TEMA ile eş zamanlı olarak ayni konuda dava açan TZMO’nın davasında verilen İPTAL kararı, davamız için de geçerli olmuş ve anılan YÖNETMELİK İPTAL EDİLMİŞTİR.

(Yapılan bu hukuki mücadele sonunda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca tarım alanlarını ve toprakları koruyucu içerikli bir yönetmelik TEMA Vakfı’nın katılımı ile hazırlanmış ve yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

3. Rize Dilek Güroluk Hidroelektrik Santralı yapımının (Fırtına Deresi/Çamlıhemşin) İPTALİ için bir grup vatandaşın Trabzon İdare Mahkemesinde Çevre Bakanlığı aleyhine açmış bulunduğu davaya, davacı yanında MÜDAHİL olma isteminde bulunulmuş, KEŞİF icra edilmiş ve bilirkişi raporu lehimize olacak şekilde gelmiştir. Bir süre sonra Mahkeme müdahillik istemimizi red etmiştir. Dava, savunduğumuz ÜSTÜN KAMU YARARINA AYKIRILIK nedeni ile İPTAL ile sonuçlanmış, yapılan temyiz incelemesi sonucu karar usûli bazı işlemler nedeniyle bozulmuştur. Bilahare yapılan yargılama sonucunda tekrar İPTAL kararı verilmiş ve hüküm onanmıştır. Bu davanın kazanılmasında, TEMA Vakfı tarafından açılıp kazanılan ve aşağıda 2000 yılı davalarının dördüncü sırasındaki davamız bu dava için  çok önemli bir gerekçe teşkil etmiştir.

4. Keşan İlçesinde mera  üzerinde organize sanayi  bölgesi  yapılmasının İPTALİ  için açılan davaya davacı yanında müdahil olunmuş, asıl dava usulden reddedildiğinden talebimiz de  reddedilmiştir.

5. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı  Vakıflar Tebliği’nin İPTALİ için açılan davaya  davacı  yanında  müdahil  olunmuş ve Tebliğ  kısmen İPTAL  edilmiştir.

6. Vakıflarla  ilgili Maliye Bakanlığı’nın Tebliği’nin iptali için dava açılmış ancak dava  reddedilmiştir.

7. Vakıflarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu  tebliğ  için İPTAL  davası açılmış  ve Tebliğ  kısmen İPTAL EDİLMİŞTİR.

 

1999 YILINDA AÇILAN VEYA MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR     :

1. Mera Yönetmeliğinin kısmen iptali için bir madenci derneği tarafından Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı aleyhine Danıştay 8 nci Dairede açılmış bulunan davaya, davalı Bakanlık yanında MÜDAHİL olunmuş ve duruşmada savunma icra edilmiştir. Dava istemimiz doğrultusunda red edilmiştir. Davalılarca karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

2. Söke’de bir kötü örneği olmasına rağmen, yine Aydın’ın Dalama Bucağı, Kasar Köyü, Kâsımlar Mevkiinde “zeytinlikler içinde” çimento fabrikası yapımına izin veren ÇED raporu ve izin hakkında, Çevre Bakanlığı aleyhine Aydın İdare Mahkemesinde İPTAL davası açılmıştır. KEŞİF icra edilmiş olup, bilirkişi raporu istemimiz doğrultusunda gelmiştir. Mahkemece YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DA VERİLMİŞ olup, davalıların itirazları red edilmiştir. Asıl karar da İPTAL olarak gelmiş olup, davalıların TEMYİZ İSTEMİ RED EDİLMİŞ ve mahkeme kararı ONANMIŞ ve böylece ikinci bir Söke olayı önlenmiştir.

3. Trabzon’un Sürmene İlçesi Çamburnu Beldesi’nin Çevre Bakanlığı ve Valilik aleyhine açtığı, yerleşim merkezinin ve su kaynaklarının kenarına çöp toplama merkezi oluşturulması ile ilgili ÇED Raporu’nun iptali davasında, davacılar yönündeki müdahale istemimiz Trabzon İdare Mahkemesince RED edilmiştir. Bilahare Danıştay’daki temyiz istemimiz kabul edilmiş ve TRABZON İDARE MAHKEMESİNİN KARARI LEHİMİZE OLARAK ŞEKİLDE BOZULMUŞTUR. Yapılan yargılama sonucunda taleplerimiz yeniden red edilmiş ve işbu red kararları tekrar temyiz edilmiş, temyiz sonucu red kararı onanmış, maalesef Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı için koruma sağlanamamıştır.

 

2000 YILINDA AÇILAN VEYA MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR     :

1. KEŞAN İlçesinde, mera üzerine organize sanayi bölgesi yapılması işleminin İPTALİ için Edirne İdare Mahkemesinde açılan davaya davacılar yanında MÜDAHİL olunmuş KEŞİF icra edilmiş ve bilirkişi raporu talebimiz doğrultusunda gelmiştir. Rapor sonucu YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verilmiş, davalıların itirazı sonucu Bölge İdari Mahkemesince bu karar kaldırılmışsa da, dava da yapılan duruşma sonrası, bilirkişi raporundaki ayrıntılı gerekçeler doğrultusunda DAVALI İDARELERİN YAPMIŞ OLDUĞU BÜTÜN İDARİ İŞLEMLER AYRI AYRI İPTAL EDİLMİŞTİR.  Davalıların temyiz istemleri üzerine dosya Danıştay’a gitmiş, karar onanmış, karar düzeltme istemi de reddedilerek karar kesinleşmiştir.  

2. İstanbul Valiliğince, İstanbul 5 nci İdare Mahkemesinde, “Florya Atatürk Ormanı’nın bir özel şirkete kiralanması” işlemin İPTALİ için açılan davaya, davacı yanında MÜDAHİL olunmuş ve KEŞİF icra edilmiştir. Bilirkişi raporu talebimiz doğrultusunda gelmiş ve Mahkeme YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı vermiştir. Buna yapılan itiraz red edilmiş ve neticede mahkeme İPTAL kararı vermiş ve böylece anılan doğa parçası kurtulmuştur. Davalılarca dosya temyiz edilmiş olup, davalıların temyizle birlikte istedikleri YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLERİ RED EDİLMİŞTİR. Dosya Danıştay’da temyiz aşamasından geçmiş ve karar ONANMIŞ ve KESİNLEŞMİŞTİR.

3. Denizli’de tarım alanlarının bir belediye idaresince imara açılması işleminin İPTALİ için Denizli İdare Mahkemesinde açılan davaya davacı yanında MÜDAHALE talebinde bulunulmuş, talep tarihinden kısa bir süre önce Mahkeme İPTAL kararı verdiğinden istemimiz usul yönünden red edilmiştir.

4. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 659 sayılı SİT Alanları ve Tabiat ve Milli Parklar içine, “Çevreye zarar vermemek (?!)” koşulu ile her tür enerji santralleri yapımına izin veren kararı aleyhine Danıştay 6ncı Dairede (E. 2000/1582, 2002/6920) YÜRÜTMEYİ DURDURMA istemli İPTAL davası açılmıştır. Yürütmeyi durdurma istemimiz red edilmiş ve buna Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu nezdinde itiraz edilmiştir. İtirazımız kabul edilmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca YÜRÜTME DURDURULMUŞTUR. Bu arada kısa adı FIRTINA DAVASI olan davanın DAVACILARI, TEMA VAKFI YANINDA DAVAYA MÜDAHALE İSTEMİNDE BULUNMUŞLARDIR. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yıllardır destekçisi olan Vakfımız, bazı özel sektör kuruluşlarınca sanki rüzgar enerjisine karşıymış gibi nitelendirilerek ve bu asılsız gerekçe ile davalılar yanında davaya müdahil olmuşlardır. Danıştay 1nci Derece Doğal SİT’ler için davayı kabul etmiş, 2 ve 3ncü derece SİT’ler için red etmiştir. Karar tarafımızdan TEMYİZ edilmiş olup, lehimize YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri lehimizde karar vererek 2 ve 3ncü derece SİT alanları yönünde de kararı bozmuştur. Yargılamada ilgili Danıştay Dairesi de karara uymuştur. Buradaki en önemli husus; DANIŞTAY KARARLARINDA İLK DEFA “ÜSTÜN KAMU YARARI” KAVRAMI İÇTİHADLARA GEÇMİŞTİR. Şimdilik DOĞAL SİT ALANLARI KURTULMUŞTUR. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca onanarak karar kesinleşmiştir.

5. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliğinin 28 nci madde birinci fıkrasına yapılan bir ilave ile, Bergama’daki siyanürle altın üretimine (ve ilerde benzerlerine) – kazanılmış ve kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen – devam edilmesine olanak sağlayan bu değişikliğin iptali için Danıştay’da YÜRÜTMEYİ DURDURMA istemli İPTAL davası açılmıştır. Yürütmeyi durdurma istemimiz red edilmiş olup, bu karara yaptığımız itiraz da red edilmiştir. Bilahare Danıştay benzer bir davada olduğu gibi talebimizi haklı bulmuş ve İPTAL kararı vermiş ve sit alanlarına vaki müdahale önlenmiştir.

6. Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir bölümünün kendisine 1983 yılında bir yasa ile tahsis edilmiş bulunan Gazi Üniversitesi’nin, bu alana, Çankaya Belediyesi’nin verdiği yapı ruhsatına dayanarak binalar inşaa etmek istediği basından öğrenilmiş olup, “ATATÜRK’ün VASİYETİNE AYKIRILIK”, “Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı” , “Şehircilik ve Planlama İlkelerine Aykırılık” ve “ÜSTÜN KAMU YARARINA AYKIRILIK” nedenlerinden Ankara İdare Mahkemesinde, anılan Üniversite ve Belediye aleyhine YÜRÜTMEYİ DURDURMA istemli İPTAL davası açılmıştır. Davanın da red edildiğine dair karar alınmış ve bu karar TEMYİZ edilmiştir. Temyizle birlikte yürütmenin durdurulması da talep edilmişse de, bu kabul edilmemiştir. Dosyanın temyiz incelemesi tamamlanmış ve talebimiz red edilmiştir. Maalesef Atatürk Orman Çiftliği korunamamıştır.

7. Enerji açığını kapatmak gerekçesiyle yüzer – gezer  (mobil) enerji santrallerinin yapılması ve bunların faaliyeti süresince çevreye zarar vermesine engel olacak yönetmeliklerin uygulanmasını, her birine birer ek geçici madde ekleyerek 31.12.2002 tarihine kadar askıya alan değişiklikler için; Danıştay 6ncı Dairede Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmelikleri için Çevre Bakanlığı, Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği için de Sağlık Bakanlığı aleyhine, ayrı ayrı dört adet YÜRÜTMEYİ DURDURMA istemli İPTAL davaları açılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi, Su Kirliliğinin Kontrolü ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliklerinin değişikliği için açılan davalarla ilgili İPTAL kararları alınmıştır. En son Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ile ilgili dava için de İPTAL kararı alınmıştır.  “MAALESEF KARARLAR YÖNETMELİĞİN SONA ERME SÜRESİNDEN SONRA GELDİĞİNDEN” ÖNEMLİ BİR YARARI YOKTUR. 

8. Trabzon’un Sürmene İlçesinin Çamburnu Beldesinden bir grup vatandaşın Çevre Bakanlığı ve Valilik aleyhine açmış bulunduğu ÇED Raporu’nun iptali davasında, davacılar yanındaki müdahale istemimiz Trabzon İdare Mahkemesince RED edilmiştir. Bilahare Danıştay’daki temyiz istemimiz kabul edilmiş ve TRABZON İDARE MAHKEMESİNİN KARARI LEHİMİZE OLACAK ŞEKİLDE BOZULMUŞTUR. Mahkeme temyiz sonrası red kararı vermiş olup, yeni karar temyiz  edilmiştir. Dosya Danıştay’da incelenmiş ve red kararı onanmış,  maalesef Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı korunamamıştır.

 

2001 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Amik Gölü aynası üzerine yapılmak istenen Hatay Havaalanı hakkında doğal hayatı, sulak alanları ve tarım alanlarını hiçe sayan ÇED raporunun İPTALİ için Çevre Bakanlığı aleyhinde YÜRÜTMEYİ DURDURMA istemli olarak Adana 1nci İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Verilen ara kararında, YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİMİZİN davalı idarelerin savunması alındıktan sonra görüşülmesi hükme bağlanmıştır. Mahkemece keşif kararı alınmış olup, keşif 19.12.2002 tarihinde icra edilmiş olup, bilirkişi raporu ÇED raporunun iptalinin gerekeceği yönünde gelmiştir. Bunun üzerine Adana İdare Mahkemesi önce ayrıntılı bir YÜRÜTMEYİ DURDURMA, bilahare de İPTAL KARARI vermiştir. Davalı İdarenin temyiz ve bilahare tashihi karar istemleri red edilmiş ve karar kesinleşmiştir.

2. Orman arazilerinin zeytin plantasyonu ile tarım için tahsisi hakkında, Orman Bakanlığı ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ve Tariş Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller ile, bunların dayanağı olan “Ağaçlandırma Yönetmeliği”nin 14b maddesinin iptali için Danıştay 8nci Dairede YÜRÜTMEYİ DURDURMA istemli iki ayrı İPTAL davası açılmıştır. Davalarla ilgili yaptığımız yürütmeyi durdurma istemlerimizin red edilmesi üzerine İdari Dava Daireleri Genel Kurulu nezdinde itiraz edilmiş 10/7 oy çoğunluğu ile bu itirazlarımız da red edilmiştir. Danıştay’da yapılan duruşma sonucunda, Danıştay Savcısı taleplerimizin kabulü yönünde görüş bildirmiş olup, HER İKİ DAVADA DA İPTAL KARARI VERİLMİŞTİR. Böylece ORMANLARIMIZIN ZEYTİNCİLİK GİBİ ÇOK ÖNEMLİ VE TEMA'NIN DA DESTEKLEDİĞİ BİR FAALİYET ARKASINA SIĞINILARAK TALAN EDİLMESİ ÖNLENMİŞTİR. Temyiz aşaması da her iki dosyada sonuçlanmış ve Bölge İdare Mahkemesi tarafından karar onanmış,  karar düzeltme istemleri de reddedilerek kararlar kesinleşmiştir.

 

2002 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

   Karaköy Muhtarlığı (BİLECİK) tarafından, tarım alanını amaç dışı kullanıma açan ÇED raporunun İPTALİ için, Eskişehir İdare Mahkemesinde açılan davaya, davacı yanında müdahil olunmuştur. Davada yapılan yürütmeyi durdurma istemi red edilmiştir. Davacıların davayı takip edememesi nedeniyle dava red edilmiştir .

 

2003 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Antalya’nın Finike ilçesinde verimli tarım alanlarından narenciye bahçelerinin yerleşime açılmasının iptali için açılan üç adet davaya, davacılar yanında Danıştay 6ncı Dairede müdahil olunmuştur. Davalar kazanılmış olup, temyiz aşamasında üç dosya da Danıştay Dava Daireleri Kurulu tarafından onanmış ve karar kesinleşmiştir.

2. Çevre ve Orman Bakanlığınca yenilenen “Ağaçlandırma Yönetmeliği” hakkında, TEMA Vakfının zeytincilik adı altında ormanların talanının önlenmesi için açtığı ve kazandığı davalardaki bir kısım kazanımları yok edici ögeler taşıması nedeniyle, Yönetmeliğin KISMEN İPTALİ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA ve DURUŞMA İSTEMLİ olarak, Danıştay 8nci Dairede (E. 2003/5450) dava açılmış olup, önce kısmen YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ve bilahare de Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı tarafça temyiz edilmiş, Danıştay tarafından onanarak lehimize kesinleşmiştir.

 

 

2004 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Amik Gölü aynası üzerine yapılmak istenip de, açtığımız dava sonucunda alınan ve bilahare de kesinleşen İPTAL kararı sonrasında İdare, yeni bir ÇED Raporu hazırlatarak sözde aksaklıkları gidermeye çalışmış, ama bunun sonucunda hem mevcut yargı kararını yok saymış ve hem de yargıyı dolanma gayreti içinde olmuştur. Bu nedenle ikinci kez hazırlanan ÇED Raporu sonucu verilen ÇED olumlu kararının İPTALİ için yine Adana 1nci İdare Mahkemesi’nde dava açılmış ve yeni karar için de YÜRÜTMEYİ DURDURMA istenmiştir. Yapılan yargılamada yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiş, buna Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itirazımız da red edilmiştir. Davada keşif yapılmasına karar verilmiş, keşif gideri yatırılmış ancak henüz tarihi belirlenmemişken bu arada Hatay’da yeni bir İdare Mahkemesi kurulduğundan dosyamız Adana’dan Hatay’a gönderilmiştir. Hatay İdare Mahkemesi’nin 2007/311 numaralı dosyasında 24.07.2007 tarihinde yapılan keşif neticesinde bilirkişi raporu aleyhe gelmiş olup dava reddedilmiştir. Tarafımızdan yapılan temyizde de yürütmeyi durdurma talep edilmiş ancak yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiştir.  Danıştay 6. Daire 2008/846 E. 2010/4256 K sayılı ilamı ile temyiz istemimizi haklı bularak yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. Bozma  kararı davalı tarafça karar düzeltmeye  konu edilmiştir.

 

2. TMMOB Mimarlar, Şehir Plancıları ve Ziraat Mühendisleri Odaları tarafından Danıştay 6ncı Dairede açılmış bulunan Formula-1 yarış pisti ile ilgili imar planının YÜRÜTMEYİ DURDURMA istemli İPTAL davasına davacılar yanında müdahale talebinde bulunulmuş, talebimiz kabul edilmiş fakat asıl dava, süresinde açılmadığı için usülden red edilmiştir.

 

2005 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yenilenen “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” hakkında, tarım arazilerinin korunma ve kullanılmasına dair bir tek hüküm bulunmazken, yönetmeliğin adı ile bağdaşmayacak şekilde tamamen tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasını düzenlemesi nedeniyle, Yönetmeliğin TAMAMEN İPTALİ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİ olarak, Danıştay’da dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda itirazda bulunulmuş, ancak reddedilmiştir. Bu arada davalı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı her ne kadar başlangıçta davamızı kabul etmemişse de, son olarak Mahkemeye sundukları dilekçede, “dava konusu Yönetmeliğin Toprak Kanununa aykırı hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini” belirtmiş ve bu konuda 81 İl Müdürlüğüne talimat gönderildiği açıklanmıştır. Böylelikle Bakanlık, dolaylı da olsa davadaki haklılığımızı kabul etmiştir. Danıştay 10. Daire Başkanlığı’nın E. 2005/5847 sayılı dosyasıyla görülen davada lehimize karar verilerek Yönetmeliğin İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR. Karar, davalı İdare tarafından temyiz edilmiş, tarafımızdan temyize cevap verilerek kararın onanması talep edilmiştir. Dosya Danıştay’da temyiz incelemesindedir.

2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda  “Madencilik Faaliyetleri İçin İzin Yönetmeliği”  yayınlanmış ve bu yönetmeliğin bir bölümü hakkında YÜRÜTMEYİ DURDURMA ve DURUŞMA istemli olarak İPTAL DAVASI açılmıştır. Bu davada;  3213 Sayılı Maden, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 2872 Sayılı Çevre,  6831 Sayılı Orman ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunlarının bazı maddeleri hakkında Anayasa’nın birçok maddesine aykırılığı açıklanmış ve ANAYASAYA AYKIRILIK iddiamızın kabul edilerek, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istenmiştir. Bu davada ayrıca;  Anayasa’nın değiştirilen 90/son maddesi gereği aşağıda adları belirtilen 13 adet uluslararası sözleşmeye aykırılık ileri sürülmüştür. Bilineceği üzere yapılan bu Anayasa değişikliği ile;   temel hak ve özgürlükler ile ilgili ve T.C.nin taraf olduğu ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmelerin Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyeceği gibi,  bu sözleşmelerin iç hukuktaki diğer normlarla çatışması halinde bunların esas alınacağı düzenlenmiştir. Buna göre bu davada incelenen uluslararası sözleşmeler şunlardır:  

     2.1. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (1971-RAMSAR)   

     2.2. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (1972-PARİS)   

     2.3. Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme (1976-BARCELONA)      

     2.4. Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü ve Ekleri   

     2.5. Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol,

     2.6. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (1979-BERN)  

     2.7. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (1985-GRANADA)    

     2.8. Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokoller (1992-BÜKREŞ)

     2.9. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1992-RİO)  

     2.10. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (1992-VALETTA/MALTA)   

     2.11. Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin BM Sözleşmesi (1994-PARİS)  

      2.12. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2000-FLORANSA) 

      2.13. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1992-NEW YORK)

   Danıştay 8. Dairede E. 2005/4198 sayılı dosyayla görülmekte olan davada Danıştay Dairesi tarafından Başbakanlığın da hasım konumuna alınmasına karar verilmiş;  yürütmeyi durdurma talebinin ise davalıların savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiştir. Bu arada Türkiye Madenciler Derneği davalı Bakanlık yanında davaya müdahale talebinde bulunmuştur. Davalı idarelerin cevabıyla birlikte bir kez daha alınan ara kararda Derneğin katılma istemi kabul edilmiş, yürütmeyi durdurma talebimizin ise bazı belgelerin toplandıktan sonra görüşülmesine karar verilmiştir. Ancak söz konusu kararda Danıştay Savcısının lehimize olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmesi yönünde görüşüne de yer verilmiştir.  Başbakanlık ve davalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından davaya verilen cevaplara tarafımızdan da yanıt verilmiştir. Son olarak yürütmeyi durdurma talebinin değerlendirilmesine ilişkin gelen kararda,  bu kez davanın ihbar edildiği Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm, Çevre Bakanlıklarına davaya katılmaları için verilen süre geçtikten sonra yürütmeyi durdurma talebinin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu arada CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’nde Maden Kanunun bazı maddelerinin iptali için açılan dava sonuçlanmış ve Kanunun bazı maddeleri iptal edilmiştir. Bu iptalin davamıza olumlu sonuçlar getireceği hususunda Danıştay’a ek dilekçe verilmiştir. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı dosyaya müdahale talebinde bulunmuştur. Davada Yönetmeliğin iptalini istediğimiz tüm maddeleri (Yönetmeliğin 1, 2, 5/1, 5/3, 7, 8, 19-71, 77-81, 86/a,b,d,  87, 88 ve 89)  için yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, bu karara yapılan itiraz da reddedilmiştir. Davada 11.11.2009 tarihinde duruşmaya gidilmiş, davanın kabulü ile Yönetmeliğin talep edilen maddelerinin iptaline karar verilmiştir. Karar davalılarca temyiz edilmiştir.

3. Side Turizm Alanı kapsamındaki Çevre Düzeni Planının 30.07.2004 tarihinde revize edilerek Sorgun Ormanı içinde yer alan 954 sayılı parseldeki taşınmazın  “Golf Sahası”  olarak düzenlenmesini içeren plan revizyonunun iptali için tarafımızdan;  yürütmeyi durdurma ve duruşma istemli olarak Antalya İdare Mahkemesi’nde 24.10.2005 tarihinde dava açılmıştır. Davada özellikle;  Anayasamızın 90. maddesi hükmüne dayanarak idari işlemin uluslararası sözleşmelere aykırılığı üzerinde durulmuştur. Son olarak Antalya İdare Mahkemesi yetkili olmadığına karar vererek dosyayı Danıştay’a göndermiştir. Dosya Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın E. 2006/336 sayılı dosyasıyla görülmektedir. Danıştay, 2004/4242 sayılı başka bir dosyada yapılan keşif ve verilen bilirkişi raporu doğrultusunda 8.11.2006 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Esas hakkında da davamızın kabulü ile idari işlemlerin iptaline karar verilerek dava lehimize sonuçlanmıştır. Ancak davalı İdarece temyiz edildiğinden henüz kesinleşmemiştir.

4. Belek Çevre Düzeni Planının muhtelif tarihlerde birkaç kez revize edilerek Belek Ormanı içinde 5 adet   “Golf Sahası” ve 5 adet de “Turizm Parseli”   düzenlenmesi sonucunda oluşacak doğa tahribatını önlemek için Belek Çevre Düzeni Planının iptali için tarafımızdan;  yürütmeyi durdurma ve duruşma istemli olarak Antalya İdare Mahkemesi’nde 12.12.2005 tarihinde dava açılmıştır. Davada özellikle;  Anayasamızın 90. maddesi hükmüne dayanarak idari işlemin uluslararası sözleşmelere aykırılığı üzerinde durulmuştur. Son olarak Antalya İdare Mahkemesi yetkili olmadığına karar vererek dosyayı Danıştay’a göndermiştir. Dava Danıştay 6ncı Dairede (E. 2006/1664) derdesttir. Danıştay’da yürütmenin durdurulması konusunun, keşif yapıldıktan sonra düşünülmesine karar verilmiş ve keşif YAPILMIŞTIR. Bilirkişi raporu lehimize gelmiş ve yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Davalıların yürütmeyi durdurma kararına karşı yaptıkları itirazlar da reddedilmiştir. Davanın kabulü ile çevre düzeni planının iptaline karar verilmiştir. Karar, davalı İdare tarafından temyiz edilmiş, tarafımızdan temyize cevap verilerek kararın onanması talep edilmiştir. Dosya Danıştay’da temyiz incelemesindedir.

 

2006 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarını turizm amacı ile daraltan bir karar alan Bakanlar Kuruluna karşı başta Antalya Barosu ve bir kısım çevreci kuruluş ve kişilerce Danıştay 10ncu Dairede 8E. 2005/8877) Başbakanlık ve Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açılan ve anılan kararın iptalinin istendiği davaya, davacılar yanında 16.01.2006 tarihinde müdahil olunmuş ve müdahilliğimizin kabulüne karar verilmiştir. Yürütmeyi durdurma talebimizi değerlendiren Mahkemece, “aynı konuda daha önce açılmış bir davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğundan burada ayrıca karara bağlamaya gerek olmadığı” yönünde karar verilmiş, dolayısıyla dava konusu ettiğimiz Yönetmelikle ilgili yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Dava konusu işlemle ilgili olarak yine açılmış başka bir davada iptal kararı verilmiş olduğundan bu davada karar verilmesine gerek olmadığına hükmedilmiş; DOLAYISIYLA İŞLEM İPTAL EDİLMİŞ VE DAVA LEHİMİZE SONUÇLANMIŞTIR. Karar, davalı İdare tarafından temyiz edildiğinden henüz kesinleşmemiştir.

 

2. Dalaman Tarım İşletmesini büyük bir bölümünü “Muğla-Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ile amaç dışına çıkaran idari işlem aleyhine Tarım-İş Sendikasınca Danıştay 6ncı Dairede Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan ve anılan kararın iptalinin istendiği davaya, davacı yanında 30.01.2006 tarihinde müdahil olunmuş ve müdahilliğimizin kabulüne karar verilmiştir. Yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararına yanında müdahil olduğumuz  Tarım-İş Sendikası tarafından yapılan itiraz  üzerine Danıştay İdari Dava  Daireleri Genel Kurulu, yürütmeyi durdurma  hakkındaki kararın, keşif ve  bilirkişi incelemesinden  sonra verilebileceğini bildirmiş; Genel Kurul kararı  üzerine 2005/999 E. sayılı  dosyada 07.05.2007  tarihinde  keşif yapılmıştır. Keşif sonucu gelen bilirkişi raporu lehimize olup, dava konusu idari işlemle kamunun telafisi olanaksız zararlara yol açılacağı belirtilmektedir. Rapor sonrasında yürütmeyi durdurma  istemimizin  kabulüne  karar  verilmiştir. Yürütmeyi durdurma kararının ardından davanın kabulüne ve idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Dolayısıyla dava lehimize  sonuçlanmıştır. Ancak davalı İdarece temyiz edildiğinden henüz kesinleşmemiştir.

3. Bölgede turizmi geliştirmek adına yapılan ve Milli Park aleyhine değişiklikler içeren Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin iptali için Marmaris Belediye Başkanlığının Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı Danıştay 6ncı Dairede (E. 2005/3982)açmış olduğu davaya, davacı Marmaris Belediye Başkanlığı yanında 15.02.2006 tarihinde  müdahil olunmuş ve müdahilliğimiz  kabul edilmiş, 31.10.2007 tarihinde  duruşma  yapılmış olup işlemin iptaline  karar verilmiş, başka  deyişle dava  lehimize  sonuçlanmıştır.  KARAR TEMYİZ  EDİLMEYEREK KESİNLEŞMİŞTİR.

 

4. Atatürk’ten miras kalan ve Yalova Atatürk Çiftliği olarak adlandırılırken 1984 sonrası kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlanan Yalova Tarım İşletmesinin, Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulunca, kapatılıp arazisinin Hazineye devrine yönelik idari işlemin iptali için Tarım İş Sendikasınca Bursa 2nci İdare Mahkemesinde dava açılmış ( E. 2005/1080 ) ve başından sonuna ranta yönelik bir girişim olması ve Ülke tarımına ve topraklarına karşı birçok olumsuzluklar içermesi ve üstün kamu yararı ile bağdaşmaması nedeni ile bu davaya davacı Tarım İş Sendikası yanında 15.02.2006 tarihinde müdahil olunmuştur. Müdahilliğimizin kabulü ile birlikte yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Davalı İdare tarafından; yürütmenin durdurulması kararına itiraz edilmiş, ancak itiraz kabul edilmemiştir. Bu arada Yalova Belediye Başkanlığı, Kütahya Porselen, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği davalı Başbakanlık yanında davaya müdahil olmuştur. Davada İdarenin işleminin iptaline karar verilmiştir. Karar Başbakanlık tarafından temyiz edilmiş ve yürütmenin durdurulmasını istemiş, temyiz istemindeki yürütmeyi durdurma istemi reddedilmiştir. Danıştay 10. Dairesinin E. 2007/2287 ve K. 2010/1852 sayılı kararı ile hüküm onanmıştır.

 

5. Bolu İli, Seben İlçesi, Taşlıyayla Merasında vasıf değişikliği yapılarak sulama göleti yapılması  için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının verildiği öğrenilmiş olup, bu gerçekleştiği takdirde; biyolojik çeşitlilik ve orman ekosisteminde zarar oluşabileceği, hayvancılığın zarara uğrayabileceği, gölet çevresinde turizm ve ikinci konut oluşumu başlayacağı ve bu nedenle çevre kirliliğinin oluşabileceği, mera alanı azalacağından otlatmanın orman içine kayacağı ve orman üzerinde baskı yaratıp orman varlığının azalmasına sebep olabileceği, göletin su seviyesi düşük ve su hareketliliği kısıtlı olacağından bataklığa dönüşme ve çok ciddi sağlık sorunları yaratabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle anılan idari işlem; başta Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (1972-PARİS) ,  Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (1979-BERN),  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1992-RİO)  gibi  Uluslar arası Sözleşmelere, mevcut yasalara ve üstün kamu yararına aykırı bulunarak, Sakarya 1. İdare Mahkemesinde (E. 2006/660) Tarım ve Köyişleri  Bakanlığı, Çevre  ve Orman Bakanlığı ve Bolu  Valiliği aleyhine  yürütmeyi durdurma istemli iptal davası 21.02.2006 tarihinde açılmıştır. Davada gölet yapılmasına izin verilmesi konusunda karar verilmesine gerek olmadığına, ÇED gerekli değildir kararı ile ilgili olarak davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiştir, esas hakkındaki kararında ise Danıştay temyiz itirazlarımız doğrultusunda yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. Dosya Yerel Mahkemede yeniden görülmeye başlanmış (Sakarya 1. İd. Mhk.  E. 2010/921) ve 06.01.2011 tarihinde keşif kararı alınmıştır.  

 

6. Yine Dalaman’da Bakanlar Kurulu’nun daha önce  dava  konusu  ettiğimiz  kararından geriye  kalan toprakların ‘kültür ve  turizm  koruma bölgesi’ ilan  edilmesini içeren Bakanlar Kurulu  kararıyla bir  kez  daha   “Muğla-Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ile bu  arazilerin amacı  dışına çıkarılması söz konusu  olmuştur. Bu Bakanlar Kurulu aleyhine yine Tarım-İş Sendikasınca Danıştay 6ncı Dairede Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan ve anılan kararın iptalinin istendiği davaya (E. 2006/922), davacı yanında 29.03.2006 tarihinde müdahil olunmuş,  müdahilliğimizin kabulüne karar verilmiştir. Ancak yürütmeyi durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir. Yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararına, yanında müdahil olduğumuz Tarım-İş Sendikası tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, yürütmeyi durdurma hakkındaki kararın, keşif ve bilirkişi incelemesinden sonra verilebileceğini bildirmiş; 07.05.2007 tarihinde bölgede keşif yapılmıştır. Keşif sonucu gelen bilirkişi raporu lehimize olup, dava konusu idari işlemle kamunun telafisi olanaksız zararlara yol açılacağı belirtilmektedir.  Rapor sonrasında yürütmeyi durdurma istemimizin kabulüne karar verilmiştir. Yürütmeyi durdurma kararının ardından davanın kabulüne ve idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Dolayısıyla dava lehimize sonuçlanmıştır. Ancak davalı İdarece temyiz edildiğinden henüz kesinleşmemiştir.

 

7.  İzmir Çeşme ile ilgili olarak mevcut Sit kararını olumsuz etkileyen İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun vermiş olduğu karar aleyhine İzmir’den bir grup dernek Danıştay 6ncı Dairede yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açmış ve TEMA Vakfı da 02.06.2006 tarihinde davacılar yanında davaya müdahil olmuştur. (E. 2006/2012)

 

8.  İzmir Alaçatı ile ilgili olarak mevcut sit kararını olumsuz etkileyen İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun vermiş olduğu karar aleyhine İzmir’den bir grup dernek Danıştay 6ncı Dairede (E. 2006/2013)  yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açmış ve TEMA Vakfı da 02.06.2006 tarihinde davacılar yanında müdahil olmuştur. Dosyada herhangi bir karar henüz verilmemiştir.

 

9. HER NE KADAR İDARİ DAVA OLMAMAKLA BİRLİKTE ;

TEMA Vakfınca, Orman Bölge Müdürlüğünün,  Fethiye İlçesi Göcek Beldesi ile yine buraya bağlı Zeytinli Ada da mevcut orman kadastrosunu, 6831 Sayılı Orman Kanununu değiştiren ve kadastral maddi hataların düzeltilmesi ile ilgili düzenlemeler içeren 4999 Sayılı Kanuna dayanarak ve kadastral hiçbir tartışma  olmadığı halde ve hiç gereği yok iken iptali istemi ile Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesinde ‘HASIMSIZ’ dava açtığı öğrenilmiştir. TEMA Vakfı mevcut orman varlığını fevkalade kötü niyetli uygulamalara açacak olan bu girişime şiddetle karşı çıkmış ve Zeytinli Ada ile ilgili olana  (Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2005/14) 19.04.2006, Göcek ile ilgili olana da  (Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2005/303) 30.04.2006 tarihinde müdahale talebinde bulunmuştur. Göcek ile ilgili olan davada  Mahkemece  TEMA’nın müdahilliğine  karar  verilmiş ve hemen ardından davanın reddi  kararı  verilerek ormanlarımız önemli bir  tehlikenin eşiğinden  dönmüştür. Yargıtay tarafından da onanmış, ancak karşı tarafça  kararın tashih-i istemiyle bir kez daha Yargıtay incelemesi talep edilmiştir. Karar Yargıtay tarafından bir kez daha onanarak kesinleşmiştir.

    Zeytinli Ada ile ilgili davada ise davanın kabulüne karar verilmiş başka deyişle karar aleyhe  çıkmıştır. Yargıtay tarafından da karar onanarak kesinleşmiştir.

   Bu arada Üzümlü Beldesinde Orman kadastrosu işlemlerinin ve 2B şerhinin kaldırılması talebini içeren bir davanın (Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2005/468) daha Orman İşletme Müdürlüğünce hasımsız olarak açıldığı öğrenilmiş ve bu davaya da 25.12.2006 tarihinde müdahale talebinde bulunulmuş, müdahilliğimiz kabul edilmiş ve en son olarak bu davada da Orman Müdürlüğü’nün açtığı dava reddedilmiş ve Yargıtay tarafından da onanmıştır. Bu karara karşı davacılar tarafından tashih-i karar yoluna gidilmiş, karar kesinleşmiştir.

10. Trakya’nın Ergene Havzasında Kırklareli’nde bir çimento fabrikası yapılması için girişilen faaliyetlere karşı bir dava açılarak bu davada ÇED Olumlu kararının iptali ile Çevre Düzeni Plan Notu değişikliğinin iptali talep edilmiştir. Ancak açılan dava Mahkemenin isteğiyle iki davaya ayrılmış ve bunun üzerine gelen kararda ise ÇED kararının iptali ile ilgili açılan davada (Edirne İd. Mahkemesi E. 2006/2582) bilirkişi raporu lehimize gelmiş ve Mahkemece talebimiz kabul edilerek işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalılarca temyiz edilmiş ancak Danıştay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Davalılar onama kararı üzerine bu kere Danıştay nezdinde karar düzeltme isteminde bulunmuşlardır.

    Diğer dava olan Çevre Düzeni Plan Notu değişikliğinin iptali davasının ise Edirne İdare Mahkemesince Danıştaya gönderilmiştir.  Bu dava Danıştay 6. Dairesi’nin 2007/150 E. sayılı dosyasıyla görülmekte olup, yürütmeyi durdurmanın davalı İdarenin cevabından sonra düşünülmesine karar verilmiştir. Davalı İdare ise verdiği cevapta Çevre Düzeni Planında yeniden değişiklik yapıldığı, bu nedenle davanın konusuz kaldığı savunmasında bulunmuştur. Dava konusuz kalması sebebiyle kapatılmıştır.

 

 

2007 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Kuşadası’nda Fransız Tatil Köyü olarak bilinen taşınmazda Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan Uygulama İmar Planı Tadilatının iptali için bir grup Kuşadalı çevreci tarafından açılan ve Aydın 1. İdare Mahkemesinde görülen 2006/2267 sayılı dosyaya,  25.01.2007 tarihinde müdahale talebinde bulunulmuştur.  Müdahilliğimizin kabul edildiği dosyada, başka bir dosyada aynı işlemin iptaline karar verilmiş olduğundan karar vermeye gerek olmadığı kararı alınmıştır. Başka deyişle sonuç olarak dava lehimize sonuçlanmıştır.

2. Orman Genel Müdürlüğü tarafından baltalıkların koruya tahsis edilmesi nedeniyle şahısların Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne karşı açtığı davalarda TEMA Vakfı;  Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü yanında (davalı yanında), Edirne İdare Mahkemesi’nde 7 adet ve Tekirdağ İdare Mahkemesi’nde açılmış olan 5 adet olmak üzere toplam 12 davaya müdahil olmuştur. Bu davalarda Edirne idare Mahkemesi tarafından 5 dosyada müdahilliğimizin kabulüne karar verilmiştir. Bu davalardan altısında davanın reddine karar verilmiş, başka deyişle davalar Orman Genel Müdürlüğü (ve dolayısıyla TEMA Vakfı) lehine sonuçlanmıştır. Davacılar tarafından 5 adet dosya da temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir.

   Tekirdağ İdare Mahkemesi de müdahale talep edilen 5 dosyada müdahilliğimizin kabulüne karar vermiştir. Bu davaların tümünde davanın reddine karar verilmiş, başka deyişle davalar Orman Genel Müdürlüğü (ve dolayısıyla TEMA Vakfı) lehine sonuçlanmıştır. Davacılar tarafından 5 adet dosya da temyiz edilmiştir. Temyiz sonucunda da kararlar onanmıştır.  

3. Side’de özellikle Side Antik kentindeki Nekropol alana, bölgede bulunan kumul ve kumul bitkilerine ve hatta yöreye özgü caretta caretta hayvanlarına zarar verecek olan yapılaşmalara izin veren, bu güzel yöreyi adeta bitirecek olan Çevre Düzeni Planı tadilatı ile buna bağlı olarak Revizyon İmar(1/5000) ve Uygulama İmar Planlarının (1/1000) iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine 15.03.2007 tarihinde dava açılmış olup, Danıştay 6. Daire Başkanlığı (E. 2007/1841)  tarafından davalı İdareden bazı belgeler istenmiş, yürütmeyi durdurmanın savunmadan sonra düşünülmesine karar verilmiş, ancak son aşamada Mahkeme bizden bazı eksiklikleri (plan tarihleri, plan notları bildirimi vs) gidermemizi istemiştir. Ancak bu arada dava öncesi plan tarihlerinin tarafımıza yanlış bildirildiği öğrenildiğinden dava yenilenmeyecektir.   

4. Fethiye’de İskele Dolgu Alanı yapmak üzere yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali için kişiler tarafından açılan davaya davacılar yanında 09.05.2007 tarihinde müdahil olunmuştur. Ancak Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından 2007/171 E. sayılı dosyada müdahillik talebimiz 24.05.2007 tarihinde reddedilmiştir.  

5. Ankara Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’nün kapatılması kararının iptali için TMMOB tarafından Başbakanlık aleyhine açılan davaya müdahil olunmuştur. (Danıştay 10. Daire 2009/9769 E.)  Müdahilliğimizin kabulüne ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Davalı tarafın yürütmeyi durdurma kararına itirazı sonucunda Danıştay Dava Daireleri Kurulu tarafından görev nedeniyle itirazın kabulüne karar verilmiş ve dosya tekrar karar vermek üzere ilgili Daireye gönderilmiştir. Dosyada Danıştay 10. Daire tarafından yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verilmiştir. Karara tarafımızca itiraz edilmiş ancak itirazımız red edilmiştir.

6. “Orman Sayılacak Alanlarda Verilecek        İzinler Hakkında Yönetmelik”in bazı maddelerinin iptali için Anayasaya aykırılık iddiasıyla ve yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da 21.05.2007 tarihinde dava açılmıştır. Aynı Yönetmelikle ilgili başka bir dosyada zaten yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğundan bu dosyada verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir. Başka deyişle Yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuştur. Davada (Danıştay 8. Daire’de 2007/3614 E.) kısmen iptal, kısmen red ve kısmen de karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiş, karar tarafımızdan kısmen temyiz edilmiştir. Karar davalı İdareler tarafından da temyiz edilmiştir.

7. “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”nde değişiklik yapan Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da 31.05.2007 tarihinde dava açılmıştır. Danıştay 8. Daire’nin 2007/3930 E. numarasıyla görülen davada Başbakanlık da hasım durumuna getirilmiş ve Yönetmeliğin iptalini istediğimiz tüm maddeleri (Yönetmeliğin 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 35, 36 kısmen ve 38)  için iptal kararı verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş olup, henüz karar kesinleşmemiştir.

 8. Doyran’da mermer arama ruhsatı verilerek çevreye verilen zararı önlemek isteyen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Doyran Beldesi Geliştirme, Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri tarafından Enerji Bakanlığı’na karşı açılan davalara 23.11.2007 tarihinde müdahil olunmuştur. Ancak Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E. 2007/1007, 1007/1008, 2007/1009 sayılı dosyalarıyla görülen davalarda davacı asil tarafından usuli eksiklikler giderilmediği için davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; dolayısıyla müdahale talebimiz sonuçsuz kalmıştır.

9. Kurşunlu’da Kum- Taş Ocağı İşletme ruhsatı verilerek çevreye verilen zararı önlemek isteyen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Kurşunlu Güloluk ve Yeşilkaraman Köyleri Kalkındırma Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile kişiler tarafından Enerji Bakanlığı’na karşı açılan davaya 23.11.2007 tarihinde müdahil olunmuştur. Söz konusu dava Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E. 2007/590 sayılı dosyasıyla derdest olup müdahilliğimizin kabulüne karar verilmiş ancak dava reddedilmiştir.  Ancak Danıştay tarafından karar, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozulmuştur. Bu aşamada yargılama yenilenecektir. Davalı Enerji Bakanlığı tarafından Danıştay kararının düzetilmesi için başvuruda bulunulmuştur. Danıştay 8. Dairesi’nin 2009/5367E 2010/2310 K sayılı dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde davalı Enerji Bakanlığının karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir.

10. Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notunun bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 27.11.2007 tarihinde Danıştay’da dava açılmış olup, (Danıştay 6. Daire E. 2007/9561) yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve sonuç olarak da işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı İdarelerce temyiz edilmiştir.  

 

2008 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Antalya’da Kırcami Bölgesinde yer alan 1503 ha.lık arazi hakkında “tarım dışı amaçla kullanma kararı” verilmesi ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma istemli dava açılmıştır. Davada kamu yararı ve tarım dışı amaçla kullanma kararlarının iptali talep edilmiştir. Dava 23.05.2008 tarihinde açılmış olup yürütmeyi durdurma konusunun sonra düşünülmesine karar verilmiştir. Dava Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E. 2008/992 sayılı dosyasıyla görülmektedir. Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Mahkemece 30.07.2009 tarihinde “tarım dışı amaçla kullanım kararı” verilen “bakanlık oluru” ile “kamu yararı kararı” iptal edilmiştir. Karar davalı İdarelerce temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir.

2. Bilecik’te yapılması düşünülen Çimento Fabrikası ile ilgili olarak verilen ÇED Olumlu Kararının iptali için Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nde (E. 2008/542) Çevre Bakanlığı aleyhine yürütmeyi durdurma ve iptal istemli dava açılmış olup dava derdesttir. Davaya Çimento Fabrikasının işletmesini yürüten Şirket de müdahale talebinde bulunmuştur. Davada keşif yapılmış, bilirkişi raporu aleyhe oluşmuş, rapora itiraz edilerek yeniden keşif talep edilmiştir. Ancak bu talep de kabul edilmeyerek davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ancak temyiz itirazımız da reddedilerek karar kesinleşmiştir.

3. Antalya İli, Kovanlık ve Selimiye (Karadon) köy sınırları içinde tarıma elverişli arazi üzerinde Doğalgaz Enerji Santrali yapılması için AKSA Enerji isimli bir şirketin özel mülkiyetindeki arazinin “tarım dışı amaçla” kullanılması kararı ile kamu yararı kararı verilmiştir. Her iki karara karşı da tarafımızdan Danıştay’da 02.09.2008 tarihinde dava açılmıştır. Açılan davada dosyanın Antalya İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. (Antalya 2. İdare Mahkemesi E. 2009/210) Ancak Mahkemece “tarım dışı amaçla” kullanılması kararı ile “kamu yararı kararı”na iki ayrı dava açılması gerektiği gerekçesiyle dava usulden reddedilmiştir. Süresi içinde dava ikiye ayrılarak 23.07.2009 tarihinde Tarım Bakanlığı’nın “tarım dışı amaçla” kullanılması kararına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun  “kamu yararı kararı”na karşı Antalya İdare Mahkemesinde iki ayrı dava açılmıştır.

    3.1. Tarım dışı amaçla kullanım kararına karşı açılan davada (Antalya 2. İdare Mhk. E. 2009/606) yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiş, karara itiraz edilmiş ancak itirazımız da reddedilmiştir.

   3.2. “Kamu yararı kararı”na karşı açılan davada (Antalya 2. İdare Mhk. E. 2009/607) kararın tek başına dava edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

   3.3. Aynı yerle ilgili olarak Çevre Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu kararına da Antalya İdare Mahkemesi’nde ayrı bir dava açılmış  (Antalya 2. İdare Mahkemesi E. 2008/1380) ve her iki davada da yürütmeyi durdurma talep edilmiş, Antalya 2. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilmiştir. Bilahare 12.06.2009 tarihinde ÇED olumlu kararı Mahkemece İptal edilmiştir. Karar temyiz edilmiş, Danıştay tarafından lehimize  onanmıştır.İdare tarafından bu kez  de karar  düzeltme talebinde  bulunulduğundan dosya henüz  kesinleşmemiştir.   

4. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin kısmen iptali için TMMOB tarafından Danıştay 6. Dairede (E. 2008/8999) açılmış olan davaya tarafımızdan müdahale talebinde bulunulmuştur.  Müdahillik talebimizin kabulüne yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.  

5. Yalova Atatürk Tarım İşletmesinin özelleştirilmesi kararına karşı Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde Tarım-İş Sendikası tarafından açılan davaya (E. 2008/952) tarafımızdan müdahale talebinde bulunulmuştur. Ancak davanın görev yönünden reddine karar verilmiş ve dava Danıştay 13. Dairede görülmeye başlanmıştır. Danıştay 13. Daire (E. 2009/2595) tarafından müdahilliğimizi reddine karar verilmiştir. Red kararı, esas kararla birlikte temyiz edilebileceğinden esas hakkındaki karar beklenmektedir.

6. Vakıflar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için Danıştay’da yürütmeyi durdurma istemli olarak tarafımızdan dava açılmıştır. Yönetmeliğin farklı maddeleri farklı farklı Dairelerin görev alanına girdiği için davanın ikiye ayrılması karara bağlandığından Danıştay 10. Daire ve 12. Dairede iki ayrı davaya dönüştürülmüştür. Her iki davada Başbakanlık da hasım konumuna alınmıştır.

   6.1. Dosya bazı maddeleriyle Danıştay’ın 12. Dairesi’nde E. 2009/6829 ile görülmektedir. 30.04.2010 tarihli kararı ile Mahkeme yürütmeyi durdurma talebimizi kısmen kabul ederek, Vakıflar Yönetmeliği madde 43’ün 2. fıkrasının, madde 44’ün, madde 46’nın 5. fıkrasının, madde 48’in ve Geçici 3. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Karara tarafımızca kısmen itiraz edilmiştir.

   6.2. Dosya diğer bazı maddeleriyle Danıştay 10. Dairesi’nde E. 2009/11943 ile görülmektedir.

  

 2009 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Yalova Termal Turizm Merkezi için hazırlanan ve Termal Bölgesine önemli sakıncaları bulunacak olan 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı Plan tadilatının iptali için Bursa İdare Mahkemesi’nde 12.01.2009 tarihinde dava açılmıştır. Ancak Bursa İdare Mhk. tarafından görevsizlik kararı verilerek dosyanın Danıştay’a gönderilmesine karar verilmiştir. Dava Danıştay’da görülmektedir. (Danıştay 6. Daire E. 2009/6290) Dosyada keşif yapılmasına karar verilmiştir.

 

2. Muş ili Merkez ilçeye bağlı Kepenek Köyü’nde bulunan tarıma elverişli toplam 69.402 hektar alan için, TOKİ’ye imar uygulaması yapmak üzere tahsis edilmesi amacıyla  İl Toprak Koruma Kurulunun tarım dışı amaçla kullanım kararına onay veren  Bakanlık Olurunun iptali için Tarım ve Köyişleri  Bakanlığı  ve Muş Valiliği aleyhine yürütmeyi durdurma istemli dava 04.06.2009  tarihinde  açılmıştır.(Van 2. İdare Mhk. E. 2009/1358)  Davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, bilahare de davanın kabulü ile işlemin iptaline  karar verilmiştir.

 

3. Muş ili Merkez ilçeye bağlı, mülkiyeti Muş İli Şeker Fabrikasına ait olan ve Tandoğan ve Kepenek Köylerinde bulunan toplam 82.2646 hektar alan için alanda imar uygulaması yapılması için, Muş İl Toprak Koruma Kurulunun tarım dışı amaçla kullanım kararına onay veren Tarım Dışı Kullanım Kararı İle İlgili Bakanlık Oluru” nun İPTALİ için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Muş Valiliği aleyhine yürütmeyi durdurma istemli dava 18.09.2009 tarihinde açılmıştır (Van 2. İdare Mhk. E.2009/2084) Davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, bilahare de davanın kabulü ile işlemin iptaline  karar verilmiştir. Karar davalı İdare tarafından temyiz  edilmiştir.

 

4. Resmi Gazetenin 30.04.2009 tarih ve 27215 sayılı nüshasında yayınlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 (kısmen, 4 (kısmen), 8/b, 10/2, 11/son, 13,16,17,18 ve Geçici 2. maddelerinin Orman Kanununa, Anayasaya, üstün kamu yararına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere aykırılığı nedeniyle Danıştay’da  26.06.2009 tarihinde  yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır. Danıştay 8. Dairesinin E.2009/5933 sayılı dosyasıyla görülen davada Yönetmelik maddelerinin dayanak yasa kurallarına aykırı olmadığı gerekçesi ile davanın reddine hükmedilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz  edilmiştir.

 

5. Atatürk Arboretumu olarak bilinen TİGEM arazisiyle ilgili olarak,  arazinin bir bölümünü turizm alanı haline getiren Yalova Belediyesi Meclisi kararı ile 1/25.000. ölçekli Yalova İl ÇDP’nin bir bölümünün iptali için Bursa İdare Mahkemesinde 03.07.2009 tarihinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır.  (Bursa 1. İdare Mhk. E. 2009/587) Davanın plan askı sürelerine uygun olarak açılması gerektiği gerekçesiyle dava süre nedeniyle reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.

 

6. Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Çaldağı mevkiinde kurulması planlanan nikel madeni ile ilgili verilen ÇED olumlu kararının iptali için Arif Ali CANGI ve arkadaşları tarafından Manisa İdare Mahkemesi’nde açılmış (E.2007/2553) ve aleyhe sonuçlanmış olan davaya Vakfımız tarafından Danıştayda temyiz aşamasında davacılar yanında müdahale talep edilmiş, müdahale talebimiz Danıştay’ca kabul edilmiştir.  

 

7.  Yine Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Çaldağı mevkii ile ilgili olarak TMMOB odaları tarafından Manisa İdare Mahkemesi’nde açılmış (E.2007/2554) ve aleyhe sonuçlanmış olan davaya Vakfımız tarafından Danıştayda temyiz aşamasında davacılar yanında müdahale talep edilmiştir.

 

8. İstanbul İli Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Tuzla İlçe sınırları içerisinde yer alan ve taslak İl ÇDP’nın 1/100.000 ölçekli haritasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numara ile gösterilen yaklaşık 7900 hektar ve ayrıca Şile İlçesinde de yaklaşık 340 hektar olmak üzere toplam yaklaşık 8240 hektar verimli/mutlak tarım arazisinin, tarım dışı amaçla kullanımı konusunda İl Toprak Koruma Kurulu kararına olur veren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kararı ile Şile Kaymakamlığı’nın kamu yararı kararlarının iptali için İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde (E. 2009/1089) yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır. Açılan davada dosya başka bir dava ile bağlantılı görüldüğünden esas kaydı kapatılarak İstanbul 6. İdare Mhk. E. 2009/2075 sayılı dosya ile birleştirilmiş; önce yürütmeyi durdurma kararı alınmış ancak İdarenin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır. Davanın kabulüne ve kararların iptaline karar verilmiştir.

 

9. 1/25000’lik Yalova İl Çere Düzeni Planının kısmen iptali için Yalova İl Özel İdaresi aleyhine Bursa İdare Mahkemesi’nde 17.07.2009 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Bursa 2. İdare Mh. E. 2009/742) Dosyada başka bir davada işlemin iptal edilmiş olması sebebiyle yürütmeyi durdurma istemimizin değerlendirilmesine gerek olmadığına ve keşiften vazgeçilmesine karar verilmiştir. Dosyada 17.06.2010 tarihinde duruşma yapılmıştır.

 

10. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinin ve bağlantılı olan Bakanlar Kurulu kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da 18.09.2009 tarihinde dava açılmıştır. Davada (Danıştay 8. Daire E. 2009/8344)  yürütmeyi durdurma istemimiz kabul edilmiştir. Esas hakkındaki karar beklenmektedir.

 

11. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük’ün 4/1 maddesinin ve bağlantılı Bakanlar Kurulu kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da Başbakanlık ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı aleyhine 23.09.2009 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 8. Daire E. 2010/5688) Danıştay, hasım olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yerine Tarım ve Köyişleri bakanlığının alınmasına karar verilmiş, yürütmeyi durdurma talebimiz  reddedilmiştir.

 

12. Manisa İli Çaldağı mevkiinde kurulması planlanan nikel maden işletmesi ile ilgili ÇED davaları devam ederken bu kez verilen orman alanı tahsisi kararının iptali için Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine yürütmeyi durdurma istemli olarak 24.09.2009 tarihinde dava açılmış,(Manisa İdare Mahkemesi E.2009/1397) ancak davanın her bir işlem yönünden ayrı ayrı açılmasına karar verildiğinden 3 farklı dosyaya dönüşmüştür.

   12.1.Maden işletmesi için verilen 102 sayılı orman tahsisi kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır. (Manisa İdare Mhk. E. 2010/541) Yürütmenin durdurulması kararının ardından bilahare işlemin iptaline karar verilmiştir.

   12.2. Maden işletmesi için verilen 225 sayılı orman tahsisi kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır.(Manisa İdare Mhk. E. 2010/539) Yürütmeyi durdurma istemimizin ve bilahare de  iptal istemimizin aynı işlemle ilgili başka bir dosyadan iptal kararı verildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş dolayısıyla dava kazanılmıştır.

   12.3. Maden işletmesi için verilen 226 sayılı orman tahsisi kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır. (Manisa İdare Mhk. E. 2010/540) Yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Davalı idare yürütmenin durdurulması kararına itiraz etmiş ancak itiraz mahkemece red edilmiştir. Nihai olarak talebimiz  gibi işlemin İPTALİNE  karar verilmiştir.

 

13. Yalova İli Taşköprü Belediyesi’nin 1/25.000 Ölçekli Yalova İl ÇDP’na göre hazırlanmış bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki, Taşköprü Beldesindeki Askeri Alan ile AKSA Akrilik Kimya San. A.Ş. tesisleri arasında kalan yaklaşık 530 ha alanda,  “Sanayi Alanı” olarak düzenlenen bölümün iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Taşköprü Belediyesi aleyhine 29.09.2009 tarihinde dava açılmıştır. Davada (Bursa 1. İdare Mhk. E. 2009/882)  davamızın kabulü ile Planın ilgili bölümünün  iptaline karar verilmiştir.

 

14. İstanbul 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak açılan davada (İstanbul 8. İdare Mhk. E. 2009/1891)  yürütmeyi durdurma istemimizin reddine karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir. Davada 20.10.2010 tarihinde duruşma yapılmıştır.

 

 

2010 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Manisa-Kütahya-İzmir Çevre Düzeni Planının doğal varlıkların zarar görmesine neden olacak bazı bölümleri için yürütmeyi durdurma istemli olarak 13.01.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/4260) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

2. Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının tamamen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 22.01.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/1361) Danıştay, dava konusu taşınmazların yerinde 02.02.2011  tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına yürütmeyi durdurma kararı incelemesinin ise rapordan sonra yapılmasına karar vermiştir. 

 

3. Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.02.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/1950) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

4. Aydın- Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.02.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2110) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

5. Antalya- Burdur Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 22.02.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2435) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

6. Resmi Gazetenin 07.01.2010 Tarih ve 27455 Sayılı Nüshasında yayınlanan ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali ve bu Yönetmeliğin dayanağı olan ve 07.05.2008 tarih 5761 sayılı Kanun ile değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8inci maddesinin A/1, C ve D fıkralarının da Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle konunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi istemiyle 04.03.2010 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2806) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

7. Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 04.03.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2807) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

8. Muş İl Toprak Koruma Kurulu toplantılarına TEMA temsilcisinin çağrılmaması nedeniyle Van İdare Mahkemesi’nde 20.04.2010 tarihinde iptal davası açılmış, bilahare Mahkemenin talebi  üzerine dilekçe  yenilenerek yeni  dosya  numarasıyla  tekrar  gönderilmiştir. (Van 2. Daire E. 2010/3008) Davada İdareden bazı belgeler  istenilmiş, yürütmeyi durdurma  isteminin davalı İdarenin savunması alındıktan sonra  değerlendirilmesine  karar  verilmiştir.

 

9. İzmir İl Toprak Koruma Kurulu toplantılarına TEMA temsilcisinin “asli” üye değil “fahri”  üye olarak kabulü nedeniyle İzmir İdare Mahkemesi’nde 20.04.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (İzmir 2. İdare Mahkemesi E. 2010/642) Davanın İYUK sürelerine uygun olarak açılması gerektiği gerekçesiyle dava süre nedeniyle reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.

 

10. Taşköprü Belediye Meclisi tarafından tadilat yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının AKSA Akrilik Fabrikasının ek tesisine hukuka aykırı olarak izin vermesi nedeniyle Bursa İdare Mahkemesi’nde 27.05.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Bursa 1. Daire E. 2010/589) Davada talebimiz  gibi yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

11. Taşköprü Belediye Meclisi tarafından tadilat yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının AKSA Akrilik Fabrikasının ek tesisine hukuka aykırı olarak izin vermesi nedeniyle Bursa İdare Mahkemesi’nde 27.05.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Bursa 3. Daire E. 2010/580) Yürütmeyi durdurma istemimizin reddine karar verilmiş, redde  yapılan itirazımız da kabul edilmemiştir. Yargılama devam etmektedir.

 

12. Gökçe Barajı Havzası özel Hükümlerinin kısmen iptali istemiyle Çevre Bakanlığı ve Yalova Valiliği aleyhine yürütmeyi durdurma istemli Bursa İdare Mahkemesi’nde 14.06.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Bursa 3. Daire E. 2010/674) Yürütmeyi durdurma istemimizin reddine  karar verilmiş, karara  tarafımızdan yapılan  itiraz da reddedilmiştir.  

 

13. Vize’de yapılacak çimento fabrikası ile ilgili olarak daha önce kazandığımız dava olmasına rağmen Yargı kararını yok sayarak verilen ikinci ÇED olumlu kararının iptali istemi ile. Çevre Bakanlığı aleyhine yürütmeyi durdurma istemli Edirne İdare Mahkemesi’nde 17.06.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Edirne Daire E. 2010/538) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine ve  keşif  yapılmasına  karar verilmiştir.

 

14. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl ÇDP’de gerekli düzenlemeleri yapmadan boğaz geçişinin alt ölçekli planlarda düzenlenmesi yönünde yapılan örtülü il ÇDP tadilatı hukuka, üstün kamu yararına ve şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bulunduğundan aleyhine yürütmeyi durdurma istemli olarak İstanbul İdare Mahkemesi’nde 22.07.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (İstanbul 10. Daire E. 2010/1400) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan ve tüm bilgi ve belgeler idare tarafından sunulduktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

15. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl ÇDP’ye ek olarak talep edilen ve Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul ili sınırları içinde kalan kısmına ilişkin olan 1/25.000 ölçekli planını içeren İBB Meclisinin 1473 sayılı kararının hukuka, üstün kamu yararına ve şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bulunduğundan aleyhine yürütmeyi durdurma istemli olarak İstanbul İdare Mahkemesi’nde 16.08.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır (İstanbul 5. İdare  Mhk. E. 2010/1661)

 

16. Şanlıurfa Belediyesi tarafından Ahmet DOĞAN adlı kişinin  inşa  ettiği kaçak yapıyı TEMA Vakfı ile ilişkilendirerek 10.000.TL’lik para  cezası kesmesi üzerine  para  cezasının iptali için Şanlıurfa Belediye Başkanlığı aleyhine Şanlıurfa İdare Mahkemesi’nde  21.09.2010 tarihinde  dava  açılmıştır. Mahkemece Encümen kararı ile ödeme emrine ayrı dava açılması gerektiği gerekçesiyle dava usulen geri çevrilmiş ve tarafımıza  ayrı ayrı davalar açmak üzere süre  verilmiş; süresi içinde  davalar ayrılarak yeniden açılmıştır.   

   16.1. Ödeme emrinin iptali ile ilgili dava Şanlıurfa İdare Mahk. E.2010/1893,

    16.2. Encümen kararının iptali ile ilgili dava Şanlıurfa İdare Mahk. E.2010/1894 sayılı dosyası ile görülmektedir.

 

17. Kozak Yaylasında altın madeni için verilmiş olan  dört adet ÇED  olumlu kararının iptali açılan açılmış olan davalara  03.12.2010  tarihinde  müdahil olunmuştur.

 

18. Sulak Alanlar Yönetmelik Değişikliğinin iptali için Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından açılan davaya 03.12.2010  tarihinde müdahil olunmuştur(Danıştay 6. Daire E. 2010/11530)

 

19. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’da Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığı’na karşı 30.12.2010 tarihinde  dava açılmıştır. Davada 5995 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin de Anayasaya  aykırılığı  iddia  edilmiştir.

 

 

 

 

                                                                                                               Av. Ömer AYKUL

                                                                                                           TEMA Hukuk Müşaviri

Bu haber 3514 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
ŞEHİT CENAZESİ Mİ VAR?26 Aralık 2018

HABER ARA


Gelişmiş Arama

REKLAMLAR 


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi